30 DAKİKA'DA

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

en uygun fiyata, en hızlı çözüm!


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (“KVK Kanunu”) gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle aşağıdaki bilgilendirmeyi kamu oyuna duyururuz.

KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta ile ilgili hizmetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. ve 1525. Maddelerine ve ilgili ikinci mevzuatta belirlenen mali, idari ve hukuki nitelikler uyarınca sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş., Kayıtlı Elektronik Posta başvurusunda bulunan kişilerin başvuru bilgilerini toplarken, Kayıtlı Elektronik Posta hesabını oluştururken güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak ile yükümlüdür.

KVK Kanunu, Veri Sorumlusunu “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi”, olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre, Kanun kapsamında tüm veri sorumlularının görevi; kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklar konularında ilgilileri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş., KVK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kuruluş amacına uygun olarak sunmakla yükümlü olduğu ürün ve hizmetleri sağlayabilmek için Kanun kapsamındaki kişisel verileri, danışmanlar, hizmet sağlayıcı gerçek veya tüzel kişilikler (iş ortaklarımız), KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. personeli, Kurumun yetkilendirdiği kişiler, online hizmetler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplamakta ve işlemektedir.

KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş., KVK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, toplamış olduğu kişisel verileri , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. ve 1525. Maddelerine ve ilgili ikinci mevzuat ve yapılan sözleşmeler kapsamında sunulan her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak üzere, KVK Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak kaydetme, depolama, muhafaza etme, yeniden düzenleme, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşma, KVK Kanunu'nun öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarma, devretme, sınıflandırma ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer şekillerde işleme hak ve yetkisine sahiptir.

Bu kapsamda, kişisel veriler, Veri Sorumlusu olarak KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. ve 1525. Maddelerine ve ilgili ikinci mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.’ye karşı gizlilik mükellefiyeti olan ve faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı tüm kurum, kuruluş, danışman, hizmet sağlayıcı gerçek ve tüzel kişiler gibi tüm resmi ve özel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş., Veri Sorumlusu olarak, öncelikle kişisel verilerin saklanması için KVK Kanunu’nda bir süre sınırı öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse belirlenen bu süre sınırına uygun davranmakta; bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin dolması veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler KVK Kanunu’na uygun KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Veri sahibi ilgililer, KVK Kanunu 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, 11. Maddesi kapsamında KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.’ ye başvurarak, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldıysa ilgili kişi/kurumları bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere KVK Kanunu’nun 11. maddesindeki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramış olma ihtimali durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptirler.

İlgili kişi, KVK Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veri sorumlusu KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.’ye iletebilecek, KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş., başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre KVK Kanunu’nda belirtilen sürede sonuçlandıracaktır. Başvuru kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından KVK Kanunu’na göre belirlenen tarifedeki ücret de talep edilebilecektir. KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş., başvuruya ilişkin (Kabul veya Ret) cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

SAYGILARIMIZLA;

KEPKUR Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.


Hakkımızda

“KepKur Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.” Bilgi Güvenliği Sistemi bir “Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı” olarak, kayıtlı elektronik posta ile ilgili hizmetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. ve 1525. Maddelerine ve ilgili ikinci mevzuatta belirlenen mali, idari ve hukuki nitelikler uyarınca sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bize Ulaşın

Adres: Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. Gözde Plaza No:130/59 Balgat - Çankaya/ANKARA

Telefon: (850) 5322761

E-Posta: kep@kepkur.com.tr